bggs-logo

ПОКАНА


Дружеството на геофизиците в България (ДГБ) Ви кани да участвате в 10-та Национална конференция по геофизика. Конференцията ще се проведе на
04 юни 2021 г.
(петък) онлайн и присъствено. Допълнително ще бъде уточнено мястото.

Миналите национални конференции допринесоха за обща среща на геофизици, учени и експерти от различни области на геонауките и бизнеса, свързан с геоложки и геофизични проучвания. След отлагането заради пандемията на юбилейната 10-та Национална конференция Организационният комитет ще продължи да следва традицията, като резултати в областите на теорията, методите, технологиите и практическата ефективност на модерните геофизични изследвания ще бъдат приети за устно докладване или за постерно представяне.

Организационният комитет насърчава колегите до 35 години, както и студенти и докторанти да изнесат доклад на конференцията.
Всички представени и приети доклади ще бъдат публикувани на DVD диск като официален Сборник с доклади от Конференцията, рефериран в НАЦИД.
За Организационния комитет е особена чест да Ви покани да се включите в 10-та Национална конференция по геофизика. Надяваме се на Вашето активно участие и принос за успешното провеждане на конференцията.

От УС на ДГБОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Почетни председатели:

проф. дгн Стефан Шанов, проф. дгн Димчо Йосифов, проф. дгн Петър Ставрев


Председател на Организационния комитет:

гл. ас. д-р инж. Християн Цанков - Председател на Дружество на геофизиците в България


Научна комисия:

• доц. д-р Петя Трифонова - Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките

  • гл. ас. д-р инж. Атанас Кисьов - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
  • гл. ас. д-р Гергана Георгиева - Физически факултет, Софийски университет "Св. Климент охридски"

Финансова комисия:

• гл. ас. д-р инж. Атанас Кисьов - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
• д-р Никола Кръстев - финансов консултант

Организационно-техническа комисия:

  • доц. д-р инж. Деница Борисова - Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките
  • гл. ас д-р Емил Ойнаков - Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на науките
  • Соня Димитрова


ВАЖНИ ДАТИ


Краен срок за представяне на доклад :21.05.2021г.

Крайна програма: 31.05.2021г.


РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ


Заявка за участие и текст на доклад се подават до Организационния комитет до 21.05.2021 г.


Такси за участие


 

До
04.06.2021 г

На място

Членове на ДГБ

20 лв.

30 лв.

Други участници

30 лв.

40 лв.

Студенти, редовни докторанти

10 лв.

15 лв.


Таксата за участие включва достъп до сесиите и получаване на материалите от конференцията.
Заплащането на вноските да се извършва чрез банков превод по сметката на ДГБ:


ОБЩИНСКА БАНКА АД, СОФИЯ IBAN: BG56SOMB91301059842301 BIC: SOMBBGSF
Дружество на геофизиците в България


или на място в брой


За контакти:

e-mail: contact@bggs.eu
Страницата ни във Facebook

ПУБЛИКАЦИИ


За публикуване се приемат пълни текстове на приетите доклади или разширени абстракти (4 страници). За двата типа публикуване да се прилагат по-долу представените изисквания.


Изисквания към авторите


Текстът да е в обем не по-малко от 3 страници (общо с абстракт, фигури, таблици и литература), формат А4. Полетата на страницата да са: отгоре и отдолу - 25 mm; отляво и отдясно - 20 mm.

Основният текст по избор на авторите, може да е на български или на английски език (Times New Кошап 11 pts, междуредие 1.0). Придружава се с абстракт (до половин страница, Times New БКощап 10 pts, междуредие 1.0) на противоположния език.


Обща структура на ръкописа


Първо се дава вариантът на английски, като заглавието се изписва най-отгоре на листа (нормален текст, не с главни букви, Times New Когпап 12 pts, Bold, ляво изравняване).

След празен ред се изписват имената на авторите на английски (собствено и фамилно, Times New Roman 10 pts, Italic, с поставяне на горен цифров индекс след всеки автор; ляво изравняване). След авторите се оставя празен ред.

След съответни горни цифрови индекси се изписват адресите на авторите на английски, включващи и e-mail адресите (Times New Rоmаn, 9 pts, ляво изравняване). След това се оставя празен ред.

Следва изразът Ключови думи, след който се изброяват до 5 ключови думи (Times New Roman, 10 pts, ляво изравняване).

След два празни реда следва текстът на английски език (резюме или основен текст, по избор)

След празен ред следва текстът на български (основен текст или резюме, по избор), с изписани заглавие и автори.

Литература - следва след основния текст, подредена по азбучен ред на първия автор (Times New Roman, 11 pts, висящ първи ред, втори ред 0,5 cm навътре): Фамилия, Име (инициал), Фамилия, Име (инициал)..., Година, Заглавие, източник, страници.
Към основния текст се допускат:

Подзаглавия - Times New Roman 12 pts, Bold, ляво изравняване

Таблици - с ширина 16,5 или 23,5 см, направени под MSWord;

Фигури - представят се вътре в текста (с разделителна способност не по-малка от 300 dpi).

Под фигурите следва текстът към фигурите (Times New Roman, 10pts)

ДОКЛАДИ. За всеки доклад са предвидени 20 мин, включително дискусията. От организаторите ще бъде осигурена мултимедия.

ПОСТЕРИ. Постерите трябва да бъдат подготвени на български или английски език. Максималните размери са 140cm ширина х 90cm дължина.


Поканата може да изтеглите от тук.

Всички желаещи да участват може да подадат заявка за участие през формата качена на сайта.
Дружеството на геофизиците в България има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 11-ти конгрес на Балканското геофизично дружество /Balkan Geophysical Society (BGS)/, домакин на който ще бъде Румънското дружество за приложна геофизика / Romanian Society of Applied Geophysics (SGAR)/.
Конгресът ще се проведе онлайн от 10-ти до 14-ти октомври 2021 г.
Подробна информация може да намерите на:
https://bgscongress.org/
BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved