bggs-logo

Удължава се срокът за подаване на заявка за участиe в предстоящата Национална конференция по геофизика, която ще се проведе на 30 ноември 2018 г.

Всички желаещи може да подадат заявка за участие през формата качена на сайта , след което формата и текста на доклада изпратят до Организационния комитет на Email: contact@bggs.eu до 22.10.2018 г.

Потвърждение за приетите доклади ще бъде изпратено до 30.10.2018 г.

Срокът за заплащането на таксите правоучастие и програмата на конференцията остават непроменени.


ПОКАНА

 

Дружеството на геофизиците в България (ДГБ) Ви кани да участвате в 9-та Национална конференция по геофизика. Конференция ще се проведе на 30 ноември 2018 г. (петък) от 9:30 ч. в зала A205 в сградата на Физически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“,  сграда А,  Бул. Дж. Баучер 5, София.


Миналите национални конференция допринесоха за обща среща на геофизици, учени и експерти от различни области на геонауките и бизнеса, свързан с геоложки и геофизични проучвания. Организационният комитет на 9-та Национална конференция ще продължи да следва тази традиция.  Резултати в областите на теорията, методите, технологиите и практическата ефективност на модерните геофизични изследвания ще бъдат приети за устно докладване или за постерно представяне.


Организационният комитет насърчава колегите до 35 години, както и студенти и докторанти да изнесат доклад на конференцията.
Всички представени и приети доклади ще бъдат публикувани на DVD диск като официален Сборник с доклади от Конференцията.


За Организационния комитет е особена чест да Ви покани да се включите в 9-та Национална конференция по геофизика. Надяваме се на Вашето активно участие и принос за успешното провеждане на конференцията.

 

                                                                                От УС на ДГБ   


От тук може де изтеглите документа

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТПочетни председатели:

проф. дгн Димчо Йосифов, проф. дгн Петър Ставрев и проф. дгн Стефан Шанов

Председател на Организационния комитет:

д-р Християн Цанков – Председател на Дружество на геофизиците в България

Научна комисия:

  • проф. д-р Емил Ботев – Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН
  • д-р Валентина Протопопова – Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН
  • д-р Гергана Георгиева – Физически факултет, Софийски университет

Финансова комисия:

  • д-р Никола Кръстев – финансов консултант
  • инж. Атанас Кисьов – Минно-геоложки университет, София


Организационно-техническа комисия:  

  • инж. Атанас Кисьов – Минно-геоложки университет, София
  • д-р инж. Деница Борисова – Институт за космически изследвания и технологии, БАН
  • Соня Димитрова - Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ


Заявка за участие и текст на доклад се подават до Организационния комитет до 30.09.2018 г.

Такси за участие

 

До
31.10.2018 г.

След
31.10.2018 г.

Членове на ДГБ

20 лв.

30 лв.

Други участници

30 лв.

40 лв.

Студенти, редовни докторанти

10 лв.

15 лв.

Таксата за участие включва достъп до сесиите, кафе-паузите и получаване на материалите от конференцията.
Заплащането на вноските да се извършва чрез банков превод по сметката на ДГБ:

ОБЩИНСКА БАНКА АД, СОФИЯ
IBAN: BG56SOMB91301059842301 
BIC: SOMBBGSF
Дружество на геофизиците в България
или на място в брой
За контакти:
Атанас Кисьов
e-mail: at.kisyov@gmail.com

 

 

ВАЖНИ ДАТИ


Краен срок за представяне на доклад:                              30.09.2018г.
Крайна програма :                                                               15.11.2018г.

ПУБЛИКАЦИИ


За публикуване се приемат пълни текстове на приетите доклади или разширени абстракти (3-4 страници). За двата типа публикуване да се прилагат по-долу представените изисквания.

Изисквания към авторите

Текстът да е в обем не по-малко от 3 страници (общо с абстракт, фигури, таблици и литература), формат А4. Полетата на страницата да са: отгоре и отдолу - 25 mm; отляво и отдясно - 20 mm.

Основният текст по избор на авторите, може да е на български или на английски език (Times New Rоmаn 11 pts, междуредие 1.0). Придружава се с абстракт (до половин страница, Times New Rоmаn 10 pts, междуредие 1.0) на противоположния език.

Обща структура на ръкописа

Първо се дава вариантът на английски, като заглавието се изписва най-отгоре на листа (нормален текст, не с главни букви, Тimes New Rоmаn 12 pts, Bold, ляво изравняване).

След празен ред се изписват имената на авторите на английски (собствено и фамилно, Тimes New Roman 10 pts, Italic, с поставяне на горен цифров индекс след всеки автор; ляво изравняване). След авторите се оставя празен ред.
След съответни горни цифрови индекси се изписват адресите на авторите на английски, включващи и e-mail адресите (Тimes New Rоmаn, 9 pts, ляво изравняване). След това се оставя празен ред.

Следва изразът Ключови думи, след който се изброяват до 5 ключови думи (Times New Roman, 10 pts, ляво изравняване).

След два празни реда следва текстът на английски език (резюме или основен текст, по избор)

След празен ред следва текстът на български (основен текст или резюме, по избор), с изписани заглавие и автори.

Литература - следва след основния текст, подредена по азбучен ред на първия автор (Times New Roman, 11 pts, висящ първи ред, втори ред 0,5 cm навътре): Фамилия, Име (инициал), Фамилия, Име (инициал)…, Година, Заглавие, източник, страници.

Към основния текст се допускат:

Подзаглавия - Тimes New Rоmаn 12 pts, Bold, ляво изравняване

Таблици - с ширина 16,5 или 23,5 см, направени под MSWord;

Фигури - представят се вътре в текста (с разделителна способност не по-малка от 300 dpi). 

Под фигурите следва текстът към фигурите (Times New Rоmаn, 10pts)

ДОКЛАДИ. За всеки доклад са предвидени 20 мин, включително дискусията. От организаторите ще бъде осигурена мултимедия.

ПОСТЕРИ. Постерите трябва да бъдат подготвени на български или английски език. Максималните размери са 140сm ширина  х 90сm дължина.


BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved