bggs-logo


ПОКАНА

Дружеството на геофизиците в България (ДГБ) Ви кани да участвате в
11-тата Национална конференция по геофизика.


Конференция ще се проведе на 9 юни 2023 г. (петък) в заседателната зала (101) на НИГГГ на БАН, адрес: гр. София, ул. акад. Г. Бончев, бл. 3.
Заявки за участие, включваща заглавие, автори и кратко резюме на доклада се подават до 01.05.2023 г.
Всички представени и приети доклади ще бъдат публикувани на DVD носител като официален Сборник с доклади от Конференцията. Сборникът е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.
Пълните текстове в обем от 4 страници се приемат до 14. 05. 2023г.
Организационният комитет на 11-тата Национална конференция по геофизика разчита на Вашето активно участие за успешното провеждане на това важно за Дружеството на геофизиците в България мероприятие. Насърчаваме всички студенти, докторанти и млади учени да се включат  в конференцията и да изнесат доклад по тематиката върху която работят.

От УС на ДГБ
 


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател на Организационния комитет:
гл. ас. д-р Християн Цанков – Председател на Дружество на геофизиците в България

Научна комисия:

  • доц. д-р Петя Трифонова – Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН
  • гл. ас. д-р Атанас Кисьов – Минно-геоложки университет, София
  • гл. ас. д-р Гергана Георгиева – Физически факултет, Софийски университет

Организационно-техническа комисия:

  • проф. д-р инж. Деница Борисова – Институт за космически изследвания и технологии, БАН
  • Божурка Георгиева-Ишлямска – Национален институт по геофизика, геодезия и география, БАН
  • Соня Димитрова

РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Заявка за участие се подава до Организационния комитет на конференцията до 01.05.2023 г. на имейл адрес conference2023@bggs.eu

Заплащането на такса правоучастие се извършва чрез банков превод по сметката на ДГБ или на място в брой:
ОБЩИНСКА БАНКА АД, СОФИЯ
IBAN: BG56SOMB91301059842301
BIC: SOMBBGSF
Дружество на геофизиците в България

Такси за участие

Членове на ДГБ

20 лв.

Нечленове на ДГБ

50 лв.

Студенти, докторанти, пенсионери

10 лв.

Таксата за участие включва достъп до сесиите, кафе-паузите и получаване на материалите от конференцията.

 

За въпроси относно заплащането на такси:
Никола Кръстев  e-mail: nkrastev@yahoo.com
д-р Атанас Кисьов e-mail: at.kisyov@gmail.com

ПУБЛИКАЦИИ
Текст на доклада се подава до Организационния комитет на конференцията до 14.05.2023 г. на имейл адрес  conference2023@bggs.eu
За публикуване се приемат разширени абстракти в обем от 4 страници, включващи кратко резюме, фигури, таблици и литература, оформени съгласно инструкцията за оформяне на докладите, която може да бъде изтеглена от сайта на дружеството: http://bggs.eu/, като текста на изискванията към публикациите може да бъде изтеглен от тук, темплейт файл за оформяне на докладите - от тук, .
ВАЖНИ ДАТИ
Заявка за участие:                                                                     01.05.2023г
Краен срок за представяне на доклад:                                14.05.2023г.
Крайна програма:                                                                     04.06.2023г.
 

За публикуване се приемат разширени абстракти (4 страници).
Изисквания към авторите
Текстът да е в обем от 4 страници (общо с абстракт, фигури, таблици и литература), формат А4. Полетата на страницата да са: отгоре и отдолу - 25 mm; отляво и отдясно - 20 mm.
Основният текст по избор на авторите, може да е на български или на английски език (Times New Rоmаn 11 pts, междуредие 1.0). Придружава се с абстракт (до половин страница, Times New Rоmаn 10 pts, междуредие 1.0) на противоположния език.
Обща структура на ръкописа
Първо се дава вариантът на английски, като заглавието се изписва най-отгоре на листа (нормален текст, не с главни букви, Тimes New Rоmаn 12 pts, Bold, ляво изравняване).

След празен ред се изписват имената на авторите на английски (собствено и фамилно, Тimes New Roman 10 pts, Italic, с поставяне на горен цифров индекс след всеки автор; ляво изравняване). След авторите се оставя празен ред.
След съответни горни цифрови индекси се изписват адресите на авторите на английски, включващи и e-mail адресите (Тimes New Rоmаn, 9 pts, ляво изравняване). След това се оставя празен ред.
Следва изразът Ключови думи, след който се изброяват до 5 ключови думи (Times New Roman, 10 pts, ляво изравняване).
След два празни реда следва текстът на английски език (резюме или основен текст, по избор)
След празен ред следва текстът на български (основен текст или резюме, по избор), с изписани заглавие и автори.
Литература - следва след основния текст, подредена по азбучен ред на първия автор (Times New Roman, 11 pts, висящ първи ред, втори ред 0,5 cm навътре): Фамилия, Име (инициал), Фамилия, Име (инициал)…, Година, Заглавие, източник, страници.
Към основния текст се допускат:
Подзаглавия - Тimes New Rоmаn 12 pts, Bold, ляво изравняване
Таблици - с ширина 16,5 или 23,5 см, направени под MSWord;
Фигури - представят се вътре в текста (с разделителна способност не по-малка от 300 dpi).
Под фигурите следва текстът към фигурите (Times New Rоmаn, 10pts)

Текста на поканата може да изтеглите от тук, текста на изискванията към публикациите - от тук,
темплейт файл за оформяне на докладите - от тук,

BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved