bggs-logo

ПРОГРАМА

на Националната конференция “Геонауки 2006”
НДК, 30.11-01.12.2006 г.



 

ЧЕТВЪРТЪК, 30 ноември 2006 г.

Зала 10

0830 – 0930

Регистрация

0930 – 1010

Откриване
Поздравителни адреси от председателите на Дружеството на геофизиците в България и Българско геоложко дружество;
Адрес от официалния представител на EAGE

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

Председател: Христо Дабовски

1010  – 1040

Тодор Николов: Астрономични и орбитални въздействия върху геоложкия летопис

1040 – 1110

Людмил Христосков, Димчо Солаков, Стефан Шанов, Марин Костов: Перспективи и особености за изработване карти на сеизмичния хазарт като основа за хармонизиране на българските противоземетръсни норми с европейските стандарти

1110 – 1130

Иван Загорчев: Международна година на планетата Земя (2008) и Триениум на науките за Земята (2007–2009)

1130 – 1150

Кафе пауза

 

НАУЧНИ СЕСИИ

 

Палеонтология, Стратиграфия и седиментология

Председател: Славчо Янев

1150 – 1210

Валери Сачански, Недждет Йозгюл, Есен Арпат: Граптолитният вид Hunnegraptus copiosus, Lindholm 1991 от долноордовишката серия на Централните Тавриди, Турция

1210  – 1230

Дочо Дочев: Нови биостратиграфски данни по иноцерамидни бивалвии в интервала горен турон – кониас (горна креда) в част от Западното Средногорие

1230 – 1250

Иван Загорчев, Кирил Будуров: Геоложки особености на трансгресивната част от перитетиския тип триас в България

1300 – 1400

Обедна почивка

 

Петрология и геохимия

Председател: Тодор Маринов

1400 – 1420

Albrecht von Quadt, Stoyan Sarov, Irena Peytcheva, Emilia Voinova, Nikolay Petrov, Kamelia Nedkova, Kalin Naydenov: Metamorphic rocks from northern parts of Central Rhodopes – conventional and in situ U-Pb zircon dating, isotope tracing and correlations

1420 – 1440

Борислав К. Каменов: Великовецкият плутон в Странджа планина – нови петроложки данни

1440 – 1500

Евгения Кожухарова: Еклогитизация в корови условия на примера на Родопския масив

1500 – 1520

Емилия Раева, Калин Найденов, Невен Георгиев, Златка Чернева: Химичен състав на скалообразуващите минерали и пластична деформация в Смилянския гранит, Централни Родопи, България

1520 – 1540

Златка Чернева, Мария Овчарова, Димо Димов, Албрехт фон Квадт: „Бебе-гранити“ в мигматити от долината на р. Чепинска, Западни Родопи – геохимия и U-Pb изотопно датиране на монацит и циркон

1540 – 1600

Ирена Пейчева, Албрехт фон Квадт, Огнян Малинов, Елена Тачева, Росен Недялков: Петрохански и Клисурски плутон в Западния Бълкан: взаимоотношения, in situ и конвенционално U-Pb датиране на циркони/монацити и изотопни характеристики

1600 – 1620

Кафе пауза

 

Петрология и геохимия

Председател: Васил Арнаудов

1620 – 1640

Йоцо Янев, Блажо Боев, Карло Долиони, Фабрицио Иноченти, Пиеро Манети, Золтан Печкай, Соня Тонарини, Масимо Д’Орацио: Младоалпийски ултра- до висикокалиеви вулканити в Република Македония: минералогия, геохимия и възраст

1640 – 1700

Лора Биджова, Росен Недялков: Амфиболи от Планския плутон, България

1700 – 1720

Любомира Мачева, Ирена Пейчева,Албрехт фон Квадт, Никола Зидаров, Евгения Тарасова: Петроложки, геохимични и изотопни особености на Лозенския метагранит, Беласица планина – доказателство за широкото разпространение на ордовишки метагранитоиди в Сръбско Македонския масив, ЮЗ България

1720 – 1740

Николай Бонев, Калоян Пейчев, Диана Низамова: Срединноокеaнски хребет срещу супрасубдукционнен произход на метамафични скали в горната високостепенна единица от метаморфния фундамент на Източните Родопи: геохимично разнообразие и тектонско значение

1740 – 1800

Рая Райчева, Петър Марчев: Роля на смесването на магми в петрогенезиса на вулканските скали от Звезделския палеовулкан

1800 – 1820

Филип Мачев, Боряна Борисова, Лутц Хехт: Метаеклогити от Средна гора – петроложки особености и Р-Т ход на еволюция

 

ЧЕТВЪРТЪК, 30 ноември 2006 г.

Зала 3-2

 

Минералогия

Председател: Михаил Тарасов

1150 – 1210

Ирина Маринова: Предварителни данни за морфологията на електрума от пластообразното, масивно окварцяване в разкритие Стената, златно находище „Хан Крум“, СИ България

1210 – 1230

Росен Недялков, Анета Зартова, Франсоа Бюси, Роберт Мориц: Сулфидни включения в минерали от вулканските скали на Панагюрския руден район, България

1230 – 1250

Росица Иванова, Йоцо Янев: XRD изследване на глинeстите минерали от променените игнимбрити на Боровишката калдера (Източни Родопи)

1300 – 1400

Обедна почивка

 

Сеизмология и вътрешен строеж на земята

Председател: Емил Ботев

1400 – 1420

Емил Ботев, Румяна Главчева, Благовеста Бабачкова, Силвия Величкова, Ирена Цончева, Константина Донкова, Соня Димитрова: Сеизмични прояви на територията на България и прилежащите земи, регистрирани от НОТССИ през периода 2001–2005 г.

1420 – 1440

Румяна Главчева, Николай Добрев, Кирил Хаджийски, Соня Димитрова, Бойко Рангелов:  Сеизмична активация през 2006 г. в Източни Родопи – района на Кърджали и някои обобщения върху геоложки характеристики на района

1440 – 1500

Десислава Милушева, Бойко Рангелов: Цунамигенен потенциал на двете силни земетресения край Суматра (26/12/2004 и 28/03/2005)

1500 – 1520

Стела Симеонова, Ирена Александрова, Димчо Солаков, Илиана Попова, Гергана Георгиева: Наблюдавани макросеизмични въздействия от междиннофокусни земетресения в района на Вранча, Румъния (1940, 1977 г.) на територията на гр. Русе

1520 – 1540

Ценка Христова, Наоши Хирата, Аитаро Като: Съвременно поле на напреженията в зоната Вадати-Бреньоф под северно Хоншу и южния край на Хокайдо чрез инверсия на механизми на земетресения – доказателство за 3-равнинно разпределение на напреженията

1540 – 1600

Ценка Христова, Наоши Хирата, Аитаро Като: Съвременно поле на напреженията в зоната Вадати-Беньоф в Хокайдо чрез инверсия на механизми на земетресения – доказателство за разкъсване на субдукциращата плоча

1600 – 1620

Кафе пауза

 

Сеизмология и вътрешен строеж на земята

Председател: Димо Солаков

1620 – 1640

Лилия Димитрова, Светлана Николова, Димчо Солаков:  Модернизация на локалната сеизмична мрежа в Провадия

1640 – 1700

Светлана Николова, Димчо Солаков, Николай Милошев: Модернизирана цифрова сеизмична мрежа в България

1700 – 1720

Димо Солаков, Стела Симеонова: Земетръсни сценарии за град София

1720 – 1740

Alexander Gorshkov, Giuliano Panza, Alexander Soloviev: Seismogenic nodes within mountain belts of Southern Europe

1740 – 1800

Димитър Ст. Димитров, Иван Георгиев: Геодезически мониторинг на сеизмогенни зони – опит и достижения на Централната лаборатория по висша геодезия при БАН

1800 – 1820

Димитър Ст. Димитров, Жан-Бернар де Шабалие, Жан-Клод Руег, Емил Ботев: Земетресенията в Чирпан – Пловдив на 14 и 18 април 1928 г. – модел на разломите по геодезични и сеизмични данни

 

ЧЕТВЪРТЪК, 30 ноември 2006 г.

Фоайе срещу зала 3-2

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Дискусия: 1750 – 1830

Организатори: Златка Милаковска, Деница Борисова

 

Минералогия

Валентин Ганев, Любомира Мачева: Кристалохимични и структурни особености на ставролит от скали, претърпели различна метаморфна еволюция: изследванe с FTIR спектроскопия

Здравко Цинцов: Археоминералогията – самостоятелно интердисциплинарно направление в археометрията и българската наука

Ioannis Marantos, Constantine Michael, George Kosharis: Study of the zeolitic alteration in Petrota Tertiary volcaniclastic rocks, Thrace area, NE Greece

Людмил Бозаджиев, Георги Георгиев, Димитър Парашкевов: Синтез на перовскити и технически камъни на тяхна основа

Людмил Бозаджиев, Тодорка Димова, Михаил Дойнов: Tвърди разтвори в системата якобсит MnFe2O4 – франклинит ZnFe2O4

Констанца Балева-Иванова, Мариана Иванова: Съвременни тенденции, актуални проблеми и перспективи за развитие на биоминералогията в ХХI век

Маргарита Василева, Калин Русков: Минераложки особености на Са-филоманганат (рансиеит) от находище Кремиковци

Natalya Piskunova: Kinetics of crystal growth from solution by atomic force microscopy data

 

Петрология и геохимия

Елена Тачева, Росен Недялков, Ирена Пейчева: Смесване на магми в Петроханския плутон (Западна Стара планина): предварителни полеви и петролого-геохимични доказателства

Момчил Дюлгеров, Ирена Пейчева, Албрехт фон Квадт, Росен Недялков: Източници и възрастови различия между скалите от Люцканския плутон

Петър Марчев, Албрехт фон Квадт, Ирена Пейчева, Мария Овчарова: Възраст и генезис на Чучулигинските и Розинските гранити, Източни Родопи

Светослав Георгиев, Албрехт фон Квадт, Ирена Пейчева, Петър Марчев, Кристоф Хайнрих: Източносредногорската зона – нови геохимични данни за латерална зоналност на магматизма

Стела Атанасова-Владимирова, Искра Пироева, Калин Кузманов, Божидар Маврудчиев: Амфиболите от Витошкия плутон – индикатор на магмената еволюция

Юлия Стателова: Херцински високостепенни метаморфити от Лазовския комплекс, Централна Стара планина, България

 

Околна среда и природни рискове

Деница Борисова,  Христо Николов, Мирослав Данов, Вичко Цанев, Маргарита Токмакчиева, Бануш Банушев: Комбинирано използване на дистанционни данни в различни диапазони за определяне на разпространението на желязо в минни райони

Димитрина Димитрова, Николая Величкова, Цветан Коцев, Димитър Антонов, Зорница Чолакова: Оценка на съдържанието на тежки метали и металоиди в рудничните води от рудниците Мартиново и Чипровци, Северозападна България

Маргарита Матова, Шикири Алиай: Геоложка опасност за няколко културни паметници в Албания и България

Vojin Gordanic, Aleksandra Ciric, Dragan Jovanovic, Milka Vidovic: Hydrogeochemical characteristics of waters in connection with natural radioactivity of volcanoclastic sediments and metamorphic complex in the part of South Serbia – geoecological status

 

Палеонтология, Стратиграфия и седиментология

Alberto Venturati: Twin and bilobated chambered Cretaceous planktonic foraminifera: abnormal forms induced by high paleoenvironmental stress?

Alberto Venturati: Benthic foraminiferal response to the K/T boundary event: inferences from the Elles section (Tunisia)

Георги Айданлийски, Светлозар Бакърджиев: Моделиране на алувиална седиментация при използване на марковски процеси

 

Геотектоника и структурна геология

Александър Радулов, Крис Ваннесте, Кун Вербек, Марлена Янева, Тон Петерманс, Тиери Камелбек, Стефан Шанов: Корелация на палеоземетресенията в три канави на Оризово – Чирпанския активен разломен сегмент

Владимир Георгиев: Терциерните сводове и депресии в Родопския масив

Калин Найденов, Емилия Войнова, Николай Петров, Илиана Георгиева, Добрин Николов, Кръстина Колчева, Стоян Саров: Пластична зона на срязване между Бачковско-Добралъшките ортогнайси и тяхната параметаморфна рамка

Стоян Саров, Николай Петров, Емилия Войнова, Камелия Недкова, Калин Найденов, Илиана Георгиева, Добрин Никoлов, Кръстина Колчева: Данни за отседни срязвания в нискометаморфния разрез (Тракийска тектонска единица) в северните части на Централните Родопи

 

Минерални ресурси

Атанас Василев, Емануил Кожухаров, Жан-Пол Фуше, Жил Лерикола, Джефри Поурт, Ян Клеркс, Марк Де Батис: Споделен оптимистично-песимистичен модел на газовите хидрати в Черно море

Олег Витов, Ирина Маринова, Иван Димитров: Проект „Живачни замърсявания и живачни минерализации в България“

Томас Керестеджиян, Фернандо Хервия, Хосе-Mария Гонзалес-Хименес, Хоакин Проенца: Нови данни за хромититите от Добромирци, Източни Родопи

 

ПЕТЪК, 1 декември 2006 г.

Зала 10

 

НАУЧНИ СЕСИИ

 

Палеонтология, Стратиграфия и седиментология

Председател: Марин Иванов

0900 – 0920

Атанас Василев, Емил Ботев, Райна Христова: Кален вулкан Двуреченски – възраст и вариации на активността от данни за земетресения, цунами и седиментни проби

0920 – 0940

Йордан Евлогиев: Стратиграфска корелация на кватернерни еолични и черноморски наслаги

0940 – 1000

Кристалина Стойкова, Марин Иванов: Пълен разрез на палеоценската серия при Бяла, Източна България – нанофосилни данни

1000 – 1020

Мариана Филипова-Маринова: Кватернерна палиностратиграфия на западния сектор на Черно море

1020 – 1040

Марлена Янева, Мария Лазарова: Седиментоложки и палиноложки данни за младите седименти от райна на Чирпан – Черна гора

1040 – 1100

Кафе пауза

 

Минерални ресурси

Председател: Веселин Ковачев

1100 – 1120

Борис Кольковски, Владимир Георгиев: Късноалпийска металогения на Западните и Централните Родопи

1120 – 1140

Вълкана Стоянова, Ричард Котлински: Минералните ресурси на международния район на морското дъно: съвременни проблеми на проучването им

1140 – 1200

Иван Д. Иванов: Метални полезни изкопаеми на северните Апалачи. Геоложка позиция, методи на проучване и организация на геоложката дейност

1200 – 1220

Олег Витов: Шлиховоминераложка изученост и райониране на Пернишка област

1220 – 1240

Todor Serafimovski, Goran Tasev: Sulfur isotope study of sulfides from some mineral deposits from the Lece-Chalkidiki metallogenic zone

1300 – 1400

Обедна почивка

 

Геотектоника и структурна геология

Председател: Йордан Маляков

1400 – 1420

Александър Радулов, Карлос Санс де Галдеано, Стефан Шанов, Хосе Мигел Асанон, Хесус Галдиано Cалдивар, Марлена Янева: Кватернерно разломяване в Гранадския басейн, Южна Испания

1420 – 1440

Carlos Sanz de Galdeano, Stefan Shanov, Jesus Galindo-Zaldovar, Alexander Radulov, Gabriel Nikolov: Neotectonics in the Tabernas Desert (Almeria, Betic Cordillera, Spain)

1440 – 1500

Irene Zananiri, Sarantis Dimitriadis, Despina Kondopoulou, Adamantios Kilias: Geotectonic evolution of the Hellenic Rhodope Massif as inferred from magnetic fabric studies in the Vrondou and Symvolon plutons

1500 – 1520

Митко Паскалев: Алпийска навлачна тектоника в Източния Балкан

1520 – 1540

Невен Георгиев, Янко Герджиков, Юлия Стателова: Пластични до крехо-пластични зони на срязване в домезозойската подложка на Твърдишка Стара планина: предварителни данни от теренни и мезоструктурни изследвания

1540 – 1600

Орлин Димитров: Неотектонска интерпретация на сеизмостратиграфски данни от външната част южнобългарския шелф

1600 – 1620

Янко Герджиков, Пиер Готие, Златка Чернева, Жил Руфе: Северозападният сегмент на Севернородопската екстензионна система и асоцииращите структури в гранитоидите на Рило-Родопския батолит

1620 – 1640

Кафе пауза

 

Околна среда и природни рискове (ЧЕРНО МОРЕ)

Председател: Николай Добрев

1640 – 1700

Велико Дачев, Веселин Пейчев: Оценка на ролята на изградените хидротехнически съоръжения в рискови участъци на Българското черноморско крайбрежие.

1700 – 1720

Gheorghe Oaie, Dan Secrieru, Antoneta Seghedi, Dumitru Ioane, Mihai Diaconescu: Preliminary assessment of the tsunami hazard for the Romanian Black Sea area: historical and paleotsunami data

1720 – 1740

Dan Secrieru, Marian Traian Gomoiu, Gheorghe Oaie: Marine environmental assessment of the northwestern Black Sea area

1740 – 1800

Добромир Гроздев: Вълнови климат в българската прибрежна акватория на Черно море

 

ПЕТЪК, 1 декември 2006 г.

Зала 3-2

 

Съвременна геодинамика

Председател: Димитър Димитров

0900 – 0920

Иван Георгиев, Димитър Димитров, Любка Пашова, Тодор Беляшки, Стефан Шанов,Габриел Николов, Георги Маринов: Геодезически мониторинг на съвременните движения на земната кора в Югозападна България

0920 – 0940

Иван Георгиев, Димитър Димитров, Любка Пашова, Mая Илиева, Стефан Шанов, Габриел Николов: Геодинамично изследване в района южно от гр. София с GPS

0940 – 1000

Ценко Ценков, Иван Георгиев, Любка Пашова, Ивайло Радев, Димитър Георгиев: Мониторинг на свлачищните процеси в района на Ботаническата градина на БАН, София

1000 – 1020

Иван Георгиев, Димитър Димитров, Любка Пашова, Емил Ботев, Стефан Шанов, Габриел Николов, Красимир Матев: Резултати от геодинамични изследвания в района на Крупник-Кресна за периода 2002–2005

1020 – 1040

Любка Пашова: Сравнение на цифрови модели на релефа за района на Югозападна България

1040 – 1100

Кафе пауза

 

Приложна геофизика

Председател: Александър Цветков

1100 – 1120

Жельо Желев, Тотка Петрова, Фуенсанта Монтесинос, Рикардо Виейра, Антонио Камачо: Нови резултати от анализа на гравитационната аномалия при село Алакала де Ебро (Сарагоса, Испания) чрез множество от точкови източници

1120 – 1140

Бойка Михайлова, Асен Митев, Алексей Бендерев, Стефан Шанов: Хидрогеоложки и геофизични изследвания за локализиране речното подхранване на подземните води в Боснешкия карстов район

1140 – 1200

Любен Гугов: Топлинна инерция на скали в Източните Родопи

1200 – 1220

Стефан Димовски, Ради Радичев, Георги Зашев: Площна корелация между разломната тектоника и данните от аерогамаспектрометрията за района на Асарел – Централно Средногорие

1220 – 1240

Irene Zananiri, Tzortzeta Memou, Gerasimos Lachanas: Vertical Electrical Sounding (VES) survey at the central part of Kos Island, Aegean, Greece

1240 – 1300

Milena Cukavac, Dragana Jovanovic, Ivana Vasiljevic, Nataљa Gerzina: Geophysical investigations on regional geology profiles in the West Serbia Region

1300 – 1400

Обедна почивка

 

Гравиметрия и земен магнетизъм

Председател: Стефан Димовски

1400 – 1420

Петя Трифонова, Жельо Желев, Тотка Петрова: Пресмятане на дълбочините до температурата на Кюри на територията на Мизийската платформа по геомагнитни данни

1420 – 1440

Жельо Желев, Тотка Петрова, Владимир Станчев, Димо Димов: Някои нови резултати от анализа на магнитните аномалии на остров Ливингстън чрез елементарни източници

1440 – 1500

Ради Радичев, Стефан Димовски, Милена Тънгалова: Разпределение на магнитната възприемчивост в нееднородни среди

1500 – 1520

Емил Михайлов, Димитър Димитров, Любомир Стоянов, Мишел Еверхард: Резултати от гравиметрични изследвания в южната зона на Cофийската котловина

1520 – 1540

Георги Милев, Георги Вълев, Керанка Василева: Новите абсолютни гравиметрични станции и интегриране на Еталонната гравиметрична мрежа на България в тях

1540 – 1600

Андрей Чернов: Методы геологической интерпретации гравитационных и магнитных аномалий

1600 – 1620

Андрей Чернов: Интерпретации гравиметрических данных при региональных исследованиях

1620 – 1640

Кафе пауза

 

Околна среда и природни рискове (OБЩИ ПРОБЛЕМИ)

Председател: Дончо Карастанев

1640 – 1700

Василка Младенова, Цветан Коцев, Зорница Чолакова, Ралф-Томас Шмит, Ирена Иванова: Екологично влияние върху почвите, растенията и някои елементи от хранителната верига на хвостохранилище Голям Буковец, Чипровски минен район, СЗ България.

1700 – 1720

Димчо Евстатиев, Ванушка Петрова: Върху влиянието на нивото на подземните води за активизиране на свлачищата

1720 – 1740

Димитър Антонов: Структурни и якостни особености на потенциални екрани от заздравена почва

1740 – 1800

Мариана Неделчева, Петко Славов: Заздравяване на деформиран пътен участък с варови пилоти.