ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

Данни за лицето
* Звание,Трите имена:
* Институция,длъжност:
* Адрес за кореспонденция:
* Email:
* Телефон/Факс:

Образование

Средно Висше(магистър) Висше(бакалавър) Доктор
Друго/Напишете в полето долу.

Трудов стаж в областта на геофизиката

под 5 години от 5 години до 10 години от 10 години до 15 години над 15 години

Последна месторабота свързана с геофизиката

Организация:
Заемана длъжност:
Трудов стаж

Годишен членски внос

Работещ- 10 лв. Студент - 5лв. Пенсионер - 5лв.

Начин на заплащане

В брой По банков път

Допълнителна информация

Как научихте за ДГБ?:
От интернет От медиите От колеги От членове на ДГБ Покана за членство Друго
Какви са вашите интереси в областта на геофизиката?:
Какви са очакванията Ви като член на ДГБ?:

С настоящето заявление за членство се задължавам да:

1. заплащам годишен членски внос;
2. спазвам Устава на ДГБ, както и да допринасям за утвърждаването на ДГБ и постигането на нейните цели;
3. уведомявам своевременно Управителния Съвет на ДГБ за съществени промени в посочените от мен данни.

Съгласен съм личните ми данни да бъдат съхранявани от Дружеството и да получавам мейли от членовете и УС, като посочените от мен данни няма да бъдат разпространявани.

Не съм съгласен личните ми данни да бъдат съхранявани от Дружеството и да получавам мейли от членовете и УС, като посочените от мен данни няма да бъдат разпространявани.

Дата:
Град:
back