bggs-logo

ГЕОНАУКИ 2006

Сборник с разширени резюмета от Националната конференция с международно участие

Експресно издание (резюметата се публикуват на отговорността на авторите)

Редакционна колегия:

ст.н.с. Йоцо Янев (главен редактор), ст.н.с. Валери Сачански, ст.н.с.Венелин Желев, ст.н.с.Елена Колева-Рeкалова, ст.н.с.Емил Ботев,  ст.н.с.Желязко Дамянов, ст.н.с.Златка Чeрнева,ст.н.с.Николай Добрев, ст.н.с.Михаил Тарасов, ст.н.с.Iст.Стефан Шанов, Секретар: ст.н.с.Евгения Тарасова,
Технически редактор и компютърно оформление: Яна Цветанова,
Коректор: Надежда Велинова

GEOSCENCES 2006


Proceedings of the National Conference with international participation
Express issue (the abstracts are publissed on the responsibility of the autors)

Editorial board:

Yotzo Yanev (Editor-in-Chief), Valeri Sachanski, Venelin Jelev, Elena Koleva-Rekalova, Emil Botev, Zlatka Cherneva, Zhelyazko Damyanov, Nikolai Dobrev, Mihail Tarassov, Stefan Shanov, Secretary: Eugenia Tarassova,
Technical and design editor: Yana Tzvetanova,
Corrector: Nadezhda Velinova
© Издателство "Българско геологическо дружество"
Печатница на СУ „Св. Климент Охридски“
Формат 60х84/8
Печатни коли 53,63

ISBN-10: 954-91606-4-5
ISBN-13: 978-954-91606-4-2


Националната конференция с международно участие “ГЕОНАУКИ 2006” се реализира с любезното съдействие на:

 • Европейската асоциация на геоучени и инженери
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Болкан минерал енд Майнинг АД
 • Асарел Медет АД
 • Директ Петролеум България ООД
 • Мелроз Ресурсес
 • Рексимсеис ООД
 • Минера

The International Scientific Conference GEOSCIENCES 2006” is realized with the support of:

 • European association of Geoscientist and Engineers
 • Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • Balkan Mineral and Mining EAD
 • Asarel Medet Jsc
 • Direct Petroleum Bulgaria Ltd.
 • Melrose Resources plc
 • REXIMseis Ltd.
 • Minera


СЪДЪРЖАНИЕ
CONTENTS

Part I – Geology
Част I – Геология

Paleontology, Stratigraphy and Sedimentology
Палеонтология, Стратиграфия и седиментология

Geotectonic and structural geology
Геотектоника и структурна геология

Mineralogy
Минералогия

Petrology and geochemistry
Петрология и геохимия

Mineral resources
Минерални ресурси

Environment and natural hazards
Околна среда и природни рискове

Part II – Geophysics.
Част II – Геофизика

Seismology and Physics of the Earth’s Interior
Сеизмология и вътрешен строеж на земята

Modern Geodynamics
Съвременна геодинамика

Gravimetry and Geomagnetism
Гравиметрия и земен магнетизъм

Applied Geophysics
Приложна геофизика

BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved