bggs-logo

 

ДРУЖЕСТВО НА ГЕОФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯУважаеми членове на Дружеството на геофизиците в България,

Управителният съвет на Дружеството свикваОБЩО СЪБРАНИЕ


на 22 март 2024 г. (петък) от 14:30 ч в Заседателната зала на НИГГГ

при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен финансов отчет за 2023 г.;
  2. Разни.

Материали по точки 1
СЧЕТОВОДЕДН БАЛАНС КЪМ 31,12,2023Г.
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2023Г.


При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 15:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

От УС на ДГБ

Уважаеми членове на Дружеството на геофизиците в България,


информираме ви, че списанието „Archaeological Prospection" стартира
набирането на статии за един специален брой посветен на геофизичното проучване на надгробни могили.
Поканата е налична на:
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/10990763/homepage/call-for-papers/si-2023-001041
С уважение,
УС на ДГБ

 XII Конгрес на Балканското геофизично дружество ще се проведе в периода 27-31 май 2024 в Копаоник, Сърбия.

Това е предварителната информация, която получихме от колегите от Сърбия. Очакваме скоро повече информация за таксите за участие, дати за регистрация и др. До тогава, запазете датите в календара, а предвид очакваните кратки срокове за подаване на разширените абстракти, може да се започне с подготовката им.


BULGARIAN GEOPHYSICAL SOCIETY © 2014 - All Rights Reserved